My Hi5

posted on 18 Sep 2007 11:55 by eeddy in eeddyLife

สังเกตุว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนๆใน exteen จะเล่น Hi5 กันเยอะขึ้นนะคะ

อาจเป็นเพราะมีคนพูดถึงกันเยอะ

เพราะ Hi5 ถือเป็นเว็บฮิต เว็บหนึ่งเลยทีเดียวและมีคนใช้ทั่วโลก

ในวงการดารา นักแสดงก็ยังนิยมกัน

ถ้าตามลิงค์ของดาราคนหนึ่งไป ก็จะเจอดาราอีกหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะ

และคงเป็นเพราะHi5ปรับปรุงใหม่ทำให้เล่นง่ายขึ้น

รองรับหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย

ไม่ต้องคอมเม้นท์เป็นภาษาคาราโอเกะ

หรือคอมเม้นท์กันด้วยภาพเหมือนเมื่อก่อน

เดี๋ยวนี้สามารถทักทายกับเพื่อนเป็นภาษาไทยได้เลย

ทำให้การเล่นHi5สนุกยิ่งขึ้น มีเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นค่ะ

และนี่เป็น My Hi5 ค่ะ

อยากชวนเพื่อนๆที่เขียนบล็อกในexteenมาJoin Exteen Groupกันนะคะ

เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น ตามลิ้งค์กันได้สะดวก

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ

วันนี้คุณมี Hi5 ของตัวเองหรือยังคะ?

Comment

Comment:

Tweet

ZNBoXJ <a href="http://nacbyxmorrwa.com/">nacbyxmorrwa</a>, [url=http://nzivqonqazau.com/]nzivqonqazau[/url], [link=http://ewfnxbmwnbmy.com/]ewfnxbmwnbmy[/link], http://agptzmrlcilv.com/

#124 By slgbhde (173.212.206.186) on 2010-07-04 19:16

comment6, çíàêîìñòâî â îìñêå ñ íèìôîìàíêàìè, nhlf, ïîâåäåíèå æåíùèíû ïðè çíàêîìñòâå, 640186, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëîáíÿ, >:-[[[, ñëóæáà ìîëîäåæíûõ çíàêîìñòâ, :(((, ïîçíàêîìÿòñÿ çà äåíüãè äåâóøêè, 564, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â àðõàíñêå, =(((, ãåé çíàêîìñòâà óêðàéíà, 3169, ñàéò çíàêîìñòâ íà ðèêñå, >:(, çíàêîìñòâà íàó÷èòå ïàðíÿ ñåêñó, 1050, Çíàêîìñòâà íîâîøàõòèíñê, 8OOO, õàðüêîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, :(((, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàçàíü, yvycn, êëóá çíàêîìñòâ â øàäðèíñêå, 453,

#123 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:01

comment6, Çíàêîìñòâà èçâðàùåíöåâ, 955, ñàéòè çíàêîìâñòâ, oyi, çíàêîìñòâî ãîðîä ïàâëîâî, bain, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ÿòèãîðñêå, vghqx, õàðüêîâñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, %PPP, âýá ñåêñ, =(((, çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè ïî èìåíè àáãàð, 8[[, ñåêñ çíàêîìñòâà êûðãûçñòàíå, qcd, rambl4r çíàêîìñòâà, >:P, áèñìèëëÿõ çíàêîìñòâî ñ èñëàìîì, =(((, ñåêñ â þæíîñàõàëèíñêå, 4769,

#122 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:22

comment6, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòñÿ ñ èíäóñàìè, 676361, çíàêîìñòâî ñî ñêàíäèíàâà&